Avrupa Ülkelerine Nasıl İhracat Yapılır?

Blog

Avrupa Ülkelerine Nasıl İhracat Yapılır?

Avrupa Ülkelerine Nasıl İhracat Yapılır?<
  • 09.09.2023

Türkiye ile Avrupa Birleşik Devletleri arasındaki diplomatik ilişkiler günden güne güçsüzleşse de ticari ilişkiler ters orantılı bir şekilde artmaya devam etmektedir. Türkiye’nin Avrupa ülkelerine yaptığı ihracatın yüzdelik oranı %50’lik bir kesime kadar artmıştır. Türkiye’den yurt dışına yani Avrupa ülkelerine en çok ihracat yapılan ülke ise Almanya olmuş durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda diplomatik ilişkiler bakımından neredeyse durma noktasına gelen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ticari açıdan bakıldığında günden güne durmaksızın gelişmektedir. Şubat ayında Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliğine ihracat küresel ihracatın toplam %50’sini karşılamaktadır. En çok Türkiye’den ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı ile Almanya, 880 milyon dolarlık bir rakam ile İtalya ve 878 milyon dolarlık bir rakam ile Birleşik Krallık (İngiltere) olmuştur. İhracat yapmak isteyen esnafların ve işletmelerin tümü asıl amaçlarında hedefledikleri şey kar arttırmak ve hem de markanın veya hizmetin küresel bir prestije ve bilinirliğe sahip olmasını istemektedirler. Topdov bugün sizler için Avrupa ülkelerine nasıl ihracat yapabileceğinizi ve nasıl global bir müşteri portföyüne sahip olabileceğinizi sizlere sunacak.

İhracat Nedir?

İhracat ya da bir diğer adıyla ‘’dışasatım’’ bir ülkenin sınırları içerisinde üretilen ürünün, malın ve hizmetlerin anayasadaki ihracat ve gümrük mevzuatına uygun bir şekilde başka bir ülkeye satılarak karşılığında bir bedel almasıdır. İhracat bir ülkenin dış ticaretinin temel yapı unsurlarından bir tanesidir. Bir ülkenin yaptığı toplam ihracat o ülkenin yaptığı toplam ithalatından ne kadar fazla olursa ihracatın ithalatı karşılama oranı ne kadar fazlaysa o ülkenin cari açığı ise o kadar azalmaktadır. Ülkeler kendi iç pazarlarında üretilen ve dış ülkenin pazarlarında yüksek rekabet gücüne sahip olan ürün, mal ve hizmetleri dış ülkelerdeki talebi karşılamak için ihraç ederek kendi ülkelerine döviz girişini sağlarlar. Ülkenin dış ticaret terazisinin şaşmaması adına dengeyi korumakta büyük bir rol oynarlar.

İhracat Çeşitleri Nelerdir?

1.  Ön İzne Bağlı İhracat: Özellikleri gereği ihracatı yerel ve uluslararası işleyiş mevzuatına göre ön izne bağlı olan ürünlerin, malın ve hizmetlerin ihracatıdır.

2.  Serbest İhracat: İhracatı yasak veya özel bir izin gerektirmeyen ürünlerin ihracatıdır. Türkiye’de yapılan ihracatın neredeyse %70’lik bir kesimi serbest ihracat kategorisine girmektedir.

3.  Kayda Bağlı İhracat: Dış ticareti müsteşarlığı tarafından yayımlanan kayda bağlı mallar listesinde olan ürünlerin, malların veya hizmetlerin tümünü kapsar. Gümrük beyannameleri ve ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından onay verilip kayda alınarak 29-30 gün içerisinde gümrük idarelerine iletilen ihracatları kapsar.

4.  Kredili İhracat: İhracatı gerçekleştirilen ürünün ihracat bedelinin bir ödeme planı doğrultusunda ödenmesini kapsamaktadır. Kredili ihracatın gerçekleştirilebilmesi için ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine ödeme planı, aracı bankanın bankadan onaylanan akreditif mektubu ile veya satış sözleşmesiyle birlikte izin talebinde bulunarak izin alınması gerekilen ihracat türüdür.

5.  İthal Edilen Malların İhracatı: İthal edilerek ülkenin kendi piyasasında satılan veya kullanılmış mallar, ürünler veya hizmetler ile ‘’dahilde işleme’’ kapsamında resmiyete dökülen ithal malların ihraç edilmesidir.  

6.  Konsinye İhracat: İhracatı gerçekleştirilecek olan ürünlerin numunelerinin ya da parçalarının ihracat yapılacak olan ülkelerde bulunan potansiyel alıcılara, ihracatçının yurt dışındaki şubesine, komisyonculara veya temsilciliklerine gönderilmesidir. İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılan konsinye ihracat başvuruları düzenlenme çerçevesinde olan ürünler veya mallar için dış ticaret müsteşarlığının görüşleri ve geri bildirimleri alındıktan sonra düzenleme çerçevesinde olmayan mallar için yalnızca İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğince değerlendirilir. Gümrük beyannamesinin üzerine ‘’Konsinye İhracat’’ damgası düşürülür.

7.  Serbest Bölgelerde İhracat: Gümrüksüz alan olarak sayılan bölgelerdeki ihracat serbest bölge ile ülke içerisindeki noktalar arasında yapılan ve yapılacak olan ticaret dış ticaret kapsamına girer ve ihracat mevzuatına tabidir.

8.  Bedelsiz İhracat: Herhangi bir bedel alınmadan yurt dışına ürün veya mal gönderilmesi olarak adlandırılır. Bedelsiz olarak gönderilen numune ürünler, garanti kapsamına dahil edilen hedef parçalar, şahıslar tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, tanıtım malları ve reklam, Türkiye’de görev yapan yabancı ülkeden insanların yurt dışına görev yapanların beraberlerinde götürecekleri ya da gönderecekleri mallar, kamu kurum ve kuruluşlarının ya da anlaşmaları gereği gönderecekleri taşıt, mal veya ürünler, afet durumlarında kamunun yararına çalışan vakıfların veya derneklerin gönderecekleri insani yardım malzemelerinin ihracatı bedelsiz ihracat kapsamına girer.

9.  Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılan İhracat: İki ülke arasında yapılan ihracat ya da ithal edilecek malın ya da ürünün bedelinin kısmi ya da tamamı ürün, hizmet, mal veya teknolojik transferiyle karşılanması takas ikiden fazla ülke arasında takas işlemlerine bağlı muamele adı verilir. İki tarafında karşılıklı ödeme yükümlülüklerinin eşit olması gereken bu ihracat türünün gerçekleşebilmesi için İhracatçı Birliklerinden izin alınması zorunludur.

10. Transit Ticaret: Alış ve satış bedelleri arasında fark olmaması kaydıyla malların ya da ürünlerin transit olarak veya doğrudan bir ülkeden diğer bir ülkeye satılmasıdır. Mevzuata göre transit ticarete uygun görülmeyen ürünler veya mallar transit ticaret yoluyla ihracatı gerçekleştirilemez. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanan ülkelere transit ticaret yapılamaz.

11. Ticari Kiralama Yoluyla Yapılan İhracat: Kiralama yoluyla gerçekleştirilen ihracat fiili ihracat yapılmadan belirli bir kira bedeli karşılığında dış ülkelerde bulunan alıcılara, serbest bölgelere geçici süreli gönderilir. Ticari kiralama yoluyla yapılan ihracat özelinde kiralama süresi maksimum olarak 3 yıl olarak belirlenmiştir. Özel durumlarda süre uzatılabilmektedir. Fiili ihracat yapılması durumunda satışın gerçek bedeli kambiyo mevzuatına göre ülkeye getirtilir. Ürünlerin cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam değeri, kira süresi, TL veya döviz olarak kira bedeli gibi bilgileri içerisinde bulunduran ticari kiralama sözleşmesi ile İhracatçı Birliklerine başvurularak izin alması gerekmektedir.

12. Sınır Ticareti: Sınır bölgelerde bulunan ülkeler ile ticaretin gelişmesi için yapılan sınır ticareti de ihracat kapsamındadır. Sınır ticaretine uygun görülen ve uygun konuma sahip olan illerde yerleşik olan şirketler valilikten sınır ticaret belgesi alarak sınır ticaretini gerçekleştirir.

Avrupa Birliğine Üye Ülkelere İhracat Yapmak

Türkiye ile Avrupa birliği arasındaki gümrük birliğine eş etkili tedbirlerin kaldırıldığını Avrupa Birliğinin dışında kalan ülkelere yönelik yeni gümrük tarifelerinin uygulandığı ekonomik bütünleşme olarak tanımlanabilir. Bahsi geçen bütünleşme modelinde gümrük birliği ile sanayi ürünlerinin taraflar arasında serbestçe dolaşımı olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği kaynaklı olan sanayi ürünlerinin ithalatı için eş etkili vergiler, toplu konut fonu ve gümrük vergileri tamamen kaldırılmıştır. Üçüncü Dünya ülkelerinden de sanayi ürünlerinin ithalatında topluluklar tarafınca ortak karar verilen ortak gümrük tarifesi uygulanmaktadır. Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri gümrük birliği dahilindedir.

Tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında sisteme uyumlu olan ve yapılandırılmış mevzuatlar doğrultusunda sanayi payı ve tarım payı Menşei Üçüncü Dünya ülkeleri olarak işlenmiş tarım ürünlerinde uygulanmaktadır. Avrupa birliğine çerçevesinde gerçekleştirilen ürünlerin ihracatında belirli başlı belgeler bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise EUR.1 belgesidir. EUR.1 belgesi yalnızca tarım ürünleri ihracatı dahilinde düzenlemektedir. Avrupa birliği ve Türkiye arasında olan ihracatların genelinde malların, ürünlerin ve hizmetlerin karşılıklı olarak tarafların birbirlerine tanıdıkları tavizlerden yararlanabilmesi için A.TR dolaşım belgesi hazırlanmaktadır. Bu belge türü sadece Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine ya da tam tersi olarak Avrupa Birliğinden Türkiye’ye gönderimi sağlanan ürünler, eşyalar ve hizmetler için düzenlenilmektedir.

Bahsi geçen belgelerin hazırlanabilmesi için ürüne, hizmete ve mala ait olan gerekli/gereksiz tüm detayların belirtilmesi mutlaka ve mutlaka gereklidir. Yurt dışına taşınılacak ürünlerin, malların belgeleri de kendi içlerinde farklılıklar gösterebilir. Örnek vermek gerekirse, gümrüğe taşınan ürünlerin transferi deniz yoluyla ya da hava yoluyla gerçekleştirilecekse bu durumda taşınan ürünler ve mallar için konşimento hazırlanmalıdır. Fakat yapılacak olan taşımacılık kara yolu ile yapılacaksa konşimento hazırlanmaz konşimento belgesinin yerine CMR belgesi hazırlanır. Yurt dışına taşıması yapılacak olan ürüne veya mala göre uygun evraklar hazırlanması hayati derecede önemlidir. Taşımacılık evrakları kendiniz tarafından değil lojistik şirketleri tarafından profesyonelce hazırlanmalıdır. Belgelerinizi lojistik şirketlerinize hazırlattırdıktan sonra ürünle ilgili ya da şirketinizle ilgili tüm bilgilerin doğruluğuna emin olmalısınız. Bu yüzden bilgilerinizi kontrol etmenizde fayda var!

İhracat Yapılabilmesi için Gerekli Olan Belgeler

İhracatın gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirttiğimiz ihracat belgelerinin ihracatçı firma tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Fatura: İhraç edilecek ürünler için Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

Menşei Şahadetnamesi: Ürünlerin hangi ülkede üretildiğini gösterir menşei belgesi Ticaret odasından alınır.

Çeki Listesi: Birden fazla ürün ihraç edilmesi durumunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ürün listesi gümrük beyannamesine eklenir.

Konşimento Talimatı: Taşıyıcı firmaya verilen yükleme belgesidir.

Konşimento/CMR/Airway Bill: Taşıyıcı firmanın düzenlediği taşıma belgesidir. Deniz, kara ve hava yoluyla yapılan taşıma belgelerine sırasıyla, konşimento, CMR ve airbill denir.  

Yurt Dışına İhracat Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Nelerdir?

1.  Pazar Araştırmasının Analiz Edilmesi: İhracatı yapılacak olan ürünün planı Pazar araştırması olarak genellikle çok zayıftır. Pazar araştırması yurt dışına ihracat yapacak olan ihracatçının belirli bir pazarda ürünün hangi derecede ve hangi talep doğrultusunda satılıp/satılmayacağını araştırmasıdır. Bu araştırma ürünün doğrudan kalitesi, tasarımı, boyutu, rengi ve ürünün diğer yapısal özellikleri ile ilgili tüketicilerden gelen geri bildirimler üzerine ihracatın yapılacağı ülkelerden seçilen tüketici grupları üzerinde yapılan anketler ve çalışmalar sonucunda ihracat yapılmak istenen ülkenin pazarına ürünün veya malın numuneleri gönderilir ve çoğunlukla potansiyel müşterilerin kendilerine özgü tercihleri araştırılarak öğrenilir.

2.  Pazarlama: İlk kez yurt dışına ihracat yapacak olan ihracatçıların geneli aktif ihracattan çok pasif davranışlar gösteren ihracatçılardır. Çünkü genellikle ihracat yapmalarının tek sebebi ihracat yaptıkları ülkeden herhangi birisinin onlarla iletişime geçmiş olmasıdır. Pek çok ihracat yapan firma ihracatlarını pasif olarak gerçekleştirirler çünkü global pazarlamanın kendilerine sunduğu fırsatların farkında değildirler.

3.  Kusursuz Bir Pazar Araştırması Yapılmalıdır: Pazar araştırmasını yapacak olan araştırmacı firma araştırma için gerekli olan sektör özelinde ihracat potansiyeli, ürün ve ülke bilgileri, gelişmekte olan pazarlarla ilgili ürün ve ülke özelinde ihracat istatistiklerini ve trendlerini belli bir ürün veya mal almak isteyen yabancı şirketler ve ithalatçıların adresleri, telefon bilgileri, mail adresleri hangi üründen, hangi sektörden, ne kadar sayıda ithalat etmek istediklerini Topdov üzerinden tüm bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sizler için Topdov üzerinden sektörünüz özelinde doğru kontaklara ulaşabilmenizi ve ihracatınızı en basit ve kolay bir şekilde aracı firmalara ek ücretler ödemeden doğru kontakları kurabilmeniz adına buradayız! Bizimle Avrupa ülkelerine ihracat yapabilmeniz için müşteri bilgilerine ulaşabilmek için bize ulaşabilirsiniz, topdov sizler için her zaman doğru kontakları sağlar!